TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Tämä on sinulle, joka olet valmennuksen ammattilainen tai haluaisit olla sellainen. Ehkä suunnittelet yrittäjyyttä tai toimit jo yrittäjänä. Ehkä tavoitteenasi on kehittää olemassa olevaa toimintaa tai haluat vahvistaa johtamistasi yrittäjänä. Koulutus tukee sinua oman liiketoiminnan synnyttämisessä, bisnesmallin rakentamisessa, kannattavuuden pohtimisessa, hinnoittelussa ja markkinoinnissa. Koulutus tuo konkreettisia lisävalmiuksia tuotteiden ja palvelujen kehitykseen, kannattavuuden tarkastelemiseen, markkinointiin ja verkostoitumiseen.

Seuraava valmentajasta yrittäjäksi – koulutus alkaa taas syksyllä 2022, joka toteutetaan verkkototeutuksena aika – ja paikkariippumattomasti.

Vaikka ympärillämme oleva maailma ja toimintaympäristö muuttuu alati kiihtyvämmässä tahdissa, kehittämällä uusia palveluja ja elämyksellisyyttä varmistat paikkasi valmentajana ja ammattilaisena tämän kehityksen kärjessä! Megatrendit ja trendit ovat tällä hetkellä nähtävissä olevia muutoksen suuntia. Ne kertovat nykyisen järjestelmän kehityksestä ja antavat kokonaiskuvan tämän hetken muutoksista. Niihin perehtymällä luot hyvän pohjan tulevaisuuksien hahmottamiselle ja yhteiselle keskustelulle, se ei vielä riitä.

Heikot signaalit täydentävät trendejä paitsi tuomalla yllättävämpiä kehityskulkuja tarkasteluun, myös ohjaamalla toisenlaiseen ajatteluun. Jos trendit ohjaavat ajattelemaan jatkuvuuksia ja kysymään ”mitä seuraavaksi”, heikot signaalit korostavat epäjatkuvuutta ja kannustavat kysymään ”mitä jos”.  Heikot signaalit ovat siis työkalu toisenlaisten maailmojen kuvittelemiselle. Ne auttavat meitä kysymään: mitä jos kaikki olisikin toisin?

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla mukaan vahvistamaan osaamistasi mm. tuotteistamisessa, palvelumuotoilussa tai brändin rakentamisessa.

Hakeutumalla varmistat, että voit vaikuttaa omaan menestykseesi ja tulevaisuuteen – eli tee vuoden alkuun hyvä päätös ja tule mukaan kehittämään omaa osamaistasi Valmentamolle räätälöidyssä kokonaisuudessa, jossa kehität toimintaasi verkkototeutuksessa, saat sparrausta verkostoidut samalla muiden kehittäjien kanssa! Hae siis nyt mukaan koulutukseen ja vahvista osaamistasi oman alasi innovatiivisena toimijana!

Vaikka kehittäminen onkin käsitteenä on laaja eikä sille välttämättä ole määriteltävissä yhtä selkeää, yksiselitteistä määritelmää, on siinä kyse valmistautumisesta, hereillä olemisesta tulevaan. Kehittämisessä on kyse olemassa olevan tuote- tai palveluvalikoiman parantamisesta tai kokonaan uuden tuote- tai palvelukokonaisuuden luomisesta.

Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä toimintaympäristö haastaa kehittämään, monipuolistamaan ja uudistamaan tarjontaa eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Karkeasti kehittämistä voidaan jäsentää kahteen erityyppiseen lähestymistapaan - perinteiseen suunnitelmalliseen kehittämiseen ja kokeilevaan kehittämiseen. Asioissa, joissa yrityksiltä vaaditaan uuden ymmärryksen luomista asiakkaiden muuttuvista käyttötarpeista tai uusista tarvittavista ratkaisuista, kannattaa usein hyödyntää kokeilevaa kehittämistä.

Kenelle?

Careerian Valmentamolle suunnittelemassa koulutuksessa saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden luomiseen valmentajana.

Koulutuskokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden tuotekehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen juuri sinun työssäsi. Lähtökohtana on sinun oman toimintasi kehittäminen!

Koulutuspäivät ovat verkkoluentoina verkossa, ja tämän lisäksi joka kuukausi verkon kautta toteutetaan sparraava keskustelu, jossa saat kysyä tähän tiettyyn osa-alueeseen heränneitä kysymyksiä ja ratkotaan yhdessä aihetta. Tämän lisäksi koulutusohjelmassa on räätälöityä sparrausta juuri sinulle! 

Koulutus on räätälöity ja suunniteltu ennen muuta valmennuksen parissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää toimintaansa, kehittää tai päivittää taitojaan sekä löytää tuotteistuksen avulla uusia tulokulmia omaan liiketoimintaan.

Koulutus sopii myös jo toimivalle yrittäjälle ja yritykselle, joka haluaa tehdä liiketoiminnasta kannattavaa tulosta, hukata vähemmän aikaa sekä saada tyytyväisempiä asiakkaita. Koulutus kehittää niitä perusvalmiuksia, joita jokainen tarvitsee pärjätäkseen yrittäjänä.

Koulutus sisältää laajan määrän verkkoluentoja, joita voit katsoa koulutuksen ajan vapaasti sekä hyödyntää jokaiseen koulutuspäivään liittyviä harjoitteita.

Jokaiseen aihealueeseen kuuluu kuukausitasolla verkon kautta toteutettava sparrauskeskustelu, näitä on yhteensä 9 kpl ja jokaisen kesto on noin 1,5 h. Tässä tapaamisessa käydään keskustellen läpi kaikkia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteiset keskustelut ovat vapaaehtoisia, eli niissä ei ole läsnäolopakkoa, mutta keskustelut avartavat näkemyksiäsi asiasta ja sinulle tarjoutuu mahdollisuus kysyä aiheeseen liittyviä omia projektin kysymyksiä ja toisallta opia toisten kysymyksistä!

Tämän lisäksi jokainen saa henkilökohtaista sparrausta. Nämä ohjaukset vahvistavat sinun valmiuksiasi ja ovat tukenasi oman toiminnan ja projektisi sekä näiden kannattavuuden kehittämisessä.  Mitään ylimääräistä tai tarpeetonta ei tarvitse tehdä, vaan kaikki tukee toimintaa, jota teet muutenkin liikkeenharjoittajana. Koulutuksessa toteutetaan liiketoimintaan, joko olemassa olevaan tai suunniteltuun, projekti, joka edistää kokonaiskäsitystä tuotekehityksen menestystekijöistä.

Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Oppisopimusrahoitteisena koulutus on opiskelijalle sekä hänen työnantajalleen maksutonta. Omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 550 €, jonka voi maksaa 1 tai 2 erässä. 

Käytännön toteutus

Careeriassa on käytössä itseohjautuvasti suorittettavana verkkototeutuskonsepti, jonka moderoimana voi Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaa kokonaan verkon välityksellä. 

Oppimateriaali rakentuu laajasta, itsenäisesti opiskeltavista luentotallenteista, luentomateriaaleista, tehtävä- ja analysointipohjista (kuten BMC, SWOT, PESTE, palvelun blueprint, personastemplate, empatikartat). Itsenäisen opiskelun lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua kuukausitasolla räätälöityihin, Valmentamolle kehitettyihin pienryhmäkeskusteluihin, missä syvennetään itsenäisesti opiskeltavien valmistavan koulutuksen sisältöjä, sekä edistetään ja seurataan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (näyttösuunnitelma) toteuttamista ja edistymistä. Careerian vastuuopettajat tarjovat myös yksilötason sparrausta eli ovat koko koulutuksen ajan matalankynnyksen yhteydenoton päässä ja auttavat opiskelijoita henkilökohtaisesti etenemään osaamisen kehittämisessään.

Milloin alkaa ja kuinka hakeutua mukaan?

Seuraava startti on 2.11.2022 kello 9-11.00

2.11.2022 Orientaatio ja tuotekehitysprosessin valmistelu – päivässä läpikäydään:

•                    Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
•                    Moodle oppimisympäristö ja verkko-opiskelu
•                    Tavoitteiden asettaminen
•                    Tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet
•                    Tuotekehitystyön lähtötilanteen määrittely, arviointi ja tavoitteiden asettaminen
•                    Tuotekehitysprosessin vaiheistus


Tutkintokoulutuksen pääteemat:

Tutkinnon osa: Proaktiivinen kehittäminen

Tuotekehitystyön valmistelu:

•                    tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet
•                    lähtötilanteen määrittely ja arviointi
•                    tavoitteiden asettaminen

Arvoketjut ja asiakasprofiilien laatiminen

•                   asiakasprofilointi
•                   asiakkaat innovoinnin lähteenä
•                   verkostoissa toimiminen ja verkostojen kehittäminen

 
Ketterät menetelmät ja tuotekehitysprosessin hallinta

•                    Tuotekehitysprosessin mallintaminen ja kokonaisuuden hahmottaminen
•                    Projektin edistymisen seuranta, tulosten analysointi ja hyödyntäminen
•                    Strategian kytkeminen kehitystyöhön
•                    Systeeminen ajattelu ja ketterät menetelmät


Tuotekehitystyön talous


•                     Tuotteen tai palvelun käyttöönoton kustannukset ja rahoitus
•                     Budjetointi ja hinnoittelu 

Markkinoilla toimiminen ja digitalisaation hyödyntäminen 

•                     Markkinatiedon hyödyntäminen
•                     Jakelukanavat ja digitalisaation hyödyntäminen
•                     Uusien verkosto- ja viestintäkanavien luominen

Tutkinnon osa: Brändin rakentaminen

•                    Strategiaa tukevan identiteetin rakentaminen
•                    Organisaation identiteetti viestinnässä ja visuaalisessa ilmeessä

Brändin näkyminen organisaation arjessa

•                    Brändiytimen rakentaminen
•                    Brändin määritteleminen ja sen näkyminen eri toiminnoissa

TUTKINNON OSA: TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA

Tuotteen tai palvelun tuotteistaminen

•                    Tuotteiden kokeilu ja testaus
•                    Tuotteen tai palvelun toimivuuden ja kiinnostavuuden arviointi
•                    Helposti ostettava, myytävä ja levitettävä palvelu
 

Elämyksellisyys ja asiakaskokemuksen johtaminen

•                    Tunteen merkitys asiakkaan kokemukseen
•                    Asiakaskokemuksen mittaaminen ja johtaminen
 

TUTKINNON OSA: PALVELUMUOTOILU

•                      Palvelumuotoilun käsitteet ja toteuttaminen
•                      Tiedonhakumenetelmät
•                      Ideointimenetelmät ja idean käsittely
•                      Palvelupolun kuvaaminen
•                      Pilotointi ja jatkuva kehittäminen
 

TUTKINNON OSA: INNOVAATTORINA TOIMIMINEN

•                      Tulevaisuuksien tutkimus
•                      Toimintaympäristön muutosten ennakointi
•                      Innovatiivinen kehittäminen
•                      Ketterät menetelmät ja systeeminen ajattelu organisaation innovaatiotoiminnan kehittämisessä

•                     Luovuus ja innovatiivisuus käytännössä


Koulutus pätevöittää sinut viralliseen erikoisammattitutkintoon!

Koulutuksen aikana verkostoidut, saat sparraavan ryhmän tueksesi ja kehityt - olipa liiketoiminnalliset valmiutesi mitä vain.

Koulutuksen kokonaiskesto riippuu omasta tahdistasi, mutta on keskimäärin noin vuoden. Koulutus on oppisopimuskoulutuksena toteutettuna koulutus maksuton. Oppisopimusta voi hyödyntää joko työsuhteisena tai yrittänä yrittäjän oppisopimuksella!  

Tämän lisäksi Sinulla on valmistuttuasi mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastosta koulutuksen päättyessä, jonka suuruus on noin 400€. Lue lisää: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Ilmoittaudu mukaan linkin kautta tai ota yhteyttä, tai kysy lisää:

Ilmoittautumislinkki: https://careeria.fi/koulutus/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-lifecoach/

Jouni Kahila: jouni.kahila@careeria.fi tai jaana.villanen@prorigin.fi, puh. 358 500 484477. Voit lähettää sähköpostia tai soittaa ja kysyä koulutukseen liittyvistä asioista.